Onlangs is op initiatief van het bestuur van de BVNT2 een nieuwe werkgroep van start gegaan: de werkgroep inburgering. Sinds de invoering van de WI gaat er veel mis met de uitvoering zoals ook op deze weblog regelmatig bericht wordt. In het begin kwamen de meeste klachten vooral van inburgeraars die de dupe waren van overgangsregelingen van de oude naar de nieuwe wet. Zij die onder de oude wet wél aan de verplichtingen hadden voldaan hadden daarvoor niet de bewijsstukken verkregen om voor vrijstellingen onder de nieuwe wet in aanmerking te komen.

De laatste maanden is er sprake van een duidelijke verschuiving. De klachten betreffen steeds meer de inburgeringslessen zoals die onder de nieuwe wet plaatsvinden. De kern van het probleem is mijns inziens dat de nieuwe wet zich voornamelijk focust op de twee onderwerpen die niets zeggen over het proces van de inburgering zelf: het aanwijzen van groepen voor wie de inburgeringsplicht geldt en de vorm waarin het examen wordt afgenomen.

De inburgeringstrajecten zelf blijken de inburgeraars niet de bagage te verschaffen om in te stromen in de maatschappij, waar het uiteindelijk wél allemaal om begonnen was. De partijen die met de uitvoering belast zijn, de gemeenten en taalaanbieders, houden elkaar in een wurggreep waar ze beide niet meer uit loskomen. Het lukt de gemeenten niet om potentiële inburgeraars in de klassen te krijgen die de taalaanbieders die als goedkoopste uit de strijd gekomen zijn in gedachten hadden. De inburgering zinkt steeds dieper weg in het moeras. Aanbieders komen in financiële nood en zoeken toevlucht tot onverantwoorde kostenbesparingen. Docenten die de kwaliteit in huis hebben, worden buitenspel gezet omdat ze te duur zijn. De vereiste leermiddelen worden niet meer aangeschaft.

De werkgroep inburgering richt zich op verbetering van de inhoud van de lessen. Bijvoorbeeld op de praktijk dat het portfolio ontaardt in een tijdrovende verzameljacht naar bewijzen zonder dat iemand nog stilstaat bij wat er nu eigenlijk bewezen wordt. Of dat cursisten die getraind willen worden in het correct hanteren van taalregels niet met een kluitje in het riet gestuurd worden omdat dit niet tot de exameneisen behoort.  

Via de website van de BVNT2 kunt u zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Leden van deze vereniging kunnen binnenkort een enquête tegemoet zien waarin zij worden gevraagd naar hun ervaringen met de WI.