kraakverbod.jpg 

In de eindtermen KNS vormt ‘wonen’ een apart domein. De ‘aanhef’ luidt als volgt: ‘De inburgeraar is in staat passende huisvesting te vinden en nutsvoorzieningen te regelen. Hij draagt zorg voor de veiligheid in de woning. En draagt zorg voor milieu en schone leefomgeving.’ De cruciale handeling ‘passende huisvesting regelen’ lijkt eenvoudig gerealiseerd te kunnen worden door normen voor succesvol gedrag als ‘schrijft zich met woon- of verhuiswens in bij een passende instantie’ en ‘houdt zich aan de stappen in de vastgestelde procedure.’

Mijn vraag is wat de inburgeraar hiermee aankan.

Op de eerste plaats is het zelf regelen van huisvesting geen onderwerp waarmee de immigrant anno 2009 direct geconfronteerd wordt. De wet eist namelijk dat bij gezinsvorming of -hereniging de ontvangende partij over passende huisvesting voor buitenlandse partner of kinderen beschikt. En ook asielzoekers kunnen niet zelf op zoek naar een woning.

Op de tweede plaats denk ik dat de eindtermen niet duidelijk maken wat de hindernissen zijn waar iedereen mee te maken krijgt die voor zichzelf huisvesting moet regelen. Alsof  inschrijving bij ‘een passende instantie’ simpelweg een woning oplevert.

Het lijkt me zinvoller dat de inburgeraar informatie krijgt over de enorme woningnood waar met name jongeren (starters) al generaties lang te kampen hebben in Nederland. Voor de realiteitszin is het belangrijk te weten dat de verzorgingsstaat er niet in geslaagd is om huisvesting voor iedereen te garanderen. Volkshuisvesting is een taak van de overheid. Vanuit die gedachte zijn de vele woningcorporaties met steun van de overheid opgericht. Maar ‘recht op een woning’ is geen afdwingbaar grondrecht. Voor een beter begrip van de woningsituatie is het ook belangrijk om op de hoogte te zijn van het verschijnsel ‘kraken’ dat op dit moment weer actueel is vanwege een nieuwe wet die kraken moet verbieden.

Op grond van het voorgaande zou ik ervoor willen willen pleiten om het domein wonen in een breder maatschappelijk perspectief te plaatsen rond de vraag: ‘Waarom wonen Nederlanders zoals ze wonen?’ Het domein wordt daarmee een onderdeel van ‘omgangsvormen, normen en waarden’ en ‘geschiedenis en geografie’. Het regelen van een woning voor jezelf en alles wat daaruit voortvloeit: verzekeringen, aansluitingen op het net, kunnen dan ondergebracht worden bij het domein ‘instanties’.