huiselijk-geweld.jpg 

In het laatste weekblad van NRC staat een overzichtelijk artikel over criminaliteit in Nederland. Het uitgangspunt is de misdaadparadox. De statistieken tonen een daling van de criminaliteit terwijl het gevoel van onveiligheid onder de bevolking toeneemt. Daarbij moet de kanttekening gemaakt worden dat statistieken met betrekking tot criminaliteit vaak meer zeggen over de speerpunten in het opsporingsbeleid dan over de criminaliteit zelf. Zo neemt het aandeel van huiselijk geweld toe ten opzichte van andere vormen van criminaliteit.

 

Bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie zijn in het afgelopen jaar verschillende rapporten verschenen over geweld in de huiselijke sfeer. Kindermishandeling, ouderenmishandeling, mishandeling van gehandicapten en geweld tussen partners berokkenen veel ellende achter de Nederlandse voordeuren.

 

Het goede nieuws daarbij is echter wel dat slachtoffers meer gehoor krijgen voor hun probleem dan enkele jaren geleden. In 2003 is een nieuw beleid ingevoerd. De ketenaanpak van politie, OM en slachtofferhulp is verbeterd. Binnen deze organisaties zijn steeds meer specialisten op dit gebied werkzaam.

 

De gemeenten hebben de regierol toegewezen gekregen bij de aanpak van huiselijk geweld. Veel grotere plaatsen beschikken inmiddels over een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG). Voor al degenen die met huiselijk geweld te maken krijgen, niet alleen als slachtoffer maar ook als familielid, docent of buur of zelfs dader is er een speciaal telefoonnummer ingesteld: 0900-0443322.